امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

فــرآیـنـدهــا

کار توسط مسئول آموزش و بصورت الکترونیکی با سیستم آموزشی سما انجام میگیرد.

کار توسط مسئول آموزش و بصورت الکترونیکی با سیستم آموزشی سما انجام میگیرد.

1-مراجعه متقاضی به مسئول آموزش.

2-پرینت گواهی اشتغال به تحصیل به نام دانشجو.

3- تایید رئیس پژوهشکده.

4-درج شماره و تاریخ برای گواهی اشتغال به تحصیل.

بعد از تعریف دروس توسط آموزش کل در سیستم آموزش سما، مسئول آموزش پژوهشکده واحد های ارائه شده در ترم جاری را در سیستم آموزش سما مربوط به پژوهشکده درج می کند.

کلیه مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می شود.

 1-مراجعه متقاضی به مسئول کتابخانه.

2-انجام عملیات تسویه در سیستم نرم افزاری

کلیه مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می شود.

1-مراجعه متقاضی به مسئول کتابخانه.

2-انجام عملیات عضویت در سیستم نرم افزاری

کلیه مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می شود.

 1-ثبت اطلاعات کتاب در دفتر ثبت دستی.

2- ورود اطلاعات کتاب شناختی در سیستم نرم افزاری کتابخانه

1- تکمیل فرم درخواست خرید.

2-تایید مدیر گروه مربوطه.

3-تایید رئیس پژوهشکده.

4-انجام خرید.

5-تحویل موارد خریداری شده به انباردار.

6-تحویل دادن اموال به درخواست کننده.

7-تنظیم قبض انبار .

8-سند سازی.

1-تطابق لیست اموال در اختیار فرد منتقل شده با اموال موجود در محل کار.

2-درج اموال مورد تحول در فرم تحویل اموال .

3- تایید فرم تحویل اموال توسط تحویل دهنده، تحویل گیرنده و امین اموال.

4- ارائه فرم مذکور به اداره اموال دانشگاه.

1-ارائه فرم مربوطه و تکمیل اطلاعات خواسته شده بصورت دستی توسط دانشجو.

2-جمع آوری امضا ها از آزمایشگاه ها، مدیران گروه و قسمت های اداری پژوهشکده.

3-تایید نهایی تسویه حساب توسط رئیس پژوهشکده

1-تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی.

2-تایید مراتب توسط مدیر گروه.

3-ابلاغ به کارشناس پژوهشی توسط رییس پژوهشکده مبنی بر موافقت انجام کار و همزمان به حراست دانشگاه جهت صدور مجوز تردد.

1- تکمیل فرم  درخواست همکاری مربوطه توسط متقاضی بصورت دستی و تحویل آن به کارشناس پژوهشی .

2-ملاحظه فرم و صدور دستور توسط رییس پژوهشکده در اتوماسیون مکاتبات.

مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان دو روز انجام می شود.

1- تکمیل فرم درخواست خدمات آزمایشگاهیتوسط متقاضی بصورت دستی و تحویل آن به کارشناس پزوهشی پژوهشکده.

2-تایید کارشناس پژوهشی و اعلام مصوب بودن طرح یا پایان نامه  در صورتی که متقاضی جزء دانشجویان مصوب و آزمایش مورد درخواست جهت طرح های تحقیقاتی مصوب باشد.

3- تایید فرم درخواست توسط مدیر گروه.

4- تایید فرم درخواست توسط ریاست پژوهشکده

5-پرداخت هزینه آزمایش توسط متقاضی.

6- ابلاغ انجام آزمایش به کارشناس آزمایشگاه جهت اجرا.

7-ارائه گزارش و نتایج آزمایش توسط کارشناس به رئیس پژوهشکده

مراحل انجام فرآیند در صورت تسریع در مدت زمان سه روز انجام می شود.

1- تهیه پیش نویس نامه در اتوماسیون مکاتبات توسط کارشناس پژوهشی پزوهشکده خطاب به معاون پژوهشی دانشگاه به همراه فرم درخواست حق داوری.

2-امضا نامه توسط ریاست پژوهشکده در اتوماسیون مکاتبات . 

3-تایید و ارجاع نامه توسط معاون پژوهشی دانشگاه به معاون اداری و مالی دانشگاه از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری.

4- ارجاع نامه به عامل مالی پژوهشکده  از طریق اتوماسیون مکاتبات جهت پرداخت .

 

کل فرآیند در مدت زمان دو روز انجام می گیرد.

1- تکمیل فرم  درخواست اقساط طرح تحقیقاتی مربوطه توسط مجری و تحویل به کارشناس پژوهشی پژوهشکده.

2- تایید کارشناس پژوهشی با اخذ امضاء مجری طرح.

3- تایید مدیر گروه مربوطه بصورت دستی .

4- تایید ریاست پژوهشکده و ابلاغ به عامل مالی  توسط اتوماسیون مکاتبات.

5- تهیه پیش نویس نامه درخواست قسط طرح بوسیله سیستم اتوماسیون مکاتبات توسط کارشناس پژوهشی پژوهشکده از معاون اداری و مالی.

6- پرداخت قسط به مجری توسط عامل مالی.

کل فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می گیرد.

1-مشخص نمودن موضوع پروپوزال بصورت تایپی.

2-طرح در گروه و تصویب پروپوزال بصورت دست نویس. (حداکثر 3 روز)

3-برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال با حضور اساتید راهنما و داوران(فقط برای دانشجویان دکتری) (حداکثر 1 هفته)

4-ثبت در سامانه iran doc و تایید آن (1 روز)

5-ارسال صورتجلسه و نامه گروه و تایید iran doc به معاونت آموزشی دانشگاه از طریق اتوماسیون مکاتبات . (حداکثر 2 روز)

6-تصویب در معاونت آموزشی و ابلاغ حکم  صادره به پژوهشکده. (حداکثر 10 روز)

1-ارایة پروپوزال اولیه پایان نامه به کارشناس پژوهش پژوهشکده پس از تایید مدیر گروه بوسیله پست الکترونیکی .

2-ارسال پروپوزال اولیه به اعضای هیأت علمی پژوهشکده  توسط کارشناس  پژوهشی پژوهشکده از طریق پست الکترونیکی جهت بررسی.  (2 روز)

3-اعلام طرح پایان نامه در دستور جلسه دعوتنامة اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده از طریق اتوماسیون مکاتبات .  (حداکثر 3 هفته)

4-بررسی و تصویب موضوع پروپوزال در جلسة شورای پژوهشی پژوهشکده (1 روز)

5-اجرای پایان نامه در پژوهشکده (1 روز)

هدف فرآیند : تصویب نمودن طرح تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی

1-ارایة پیش پروپوزال طرح توسط عضو هیئت علمی به مدیر گروه پژوهشکده از طریق پست الکترونیکی  و یا تحویل آن به کارشناس پژوهشی در پژوهشکده .  (فرم پیش پروپوزال طرح)

2- ارسال پیش پروپوزال به اعضای هیأت علمی پژوهشکده باز طریق پست الکترونیکی  توسط کارشناس پژوهشی پژوهشکده جهت بررسی. (یک روز)

3- طرحدر شورای پژوهشی و تصویب پیش پروپزال. (حداکثر تا 3 هفته)

4-آماده نمودن پیشنهادیه از طریق سامانة پژوهشی دانشگاه توسط کارشناس پژوهشی . (حداکثر تا 3 روز)

5-ارسال پیشنهادیه جهت ارزیابی به داوران از طریق سیستم پژوهشی توسط کارشناس پژوهشی . (حداکثر تا 5 ماه)

6-اعمال نظر داوران توسط مجری. از طریق سیستم پزوهشی توسط کارشناس پژوهشی . (حداکثر تا یک ماه)

7-ارسال پیشنهادیه و فرمهای داوری به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پزوهشی  توسط کارشناس پزوهشی جهت صدور حکم. (حداکثر 3 روز)

8-ابلاغ حکم به مجری طرح جهت شروع انجام پروژه از طریق سیستم مکاتبات در معاونت پژوهشی دانشگاه.(حداکثر تا 40 روز)