امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - تنوع زیستی
داخلی 21
بهروز آتشبار
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
دانشیار
دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
داخلی 20
ناصر آق
بیولوژی و تکثیر و پرورش
استاد
دکتری تخصصی فیزیولوژی تغذیه آبزیان
داخلی 26
فرزانه نوری
بیولوژی و تکثیر و پرورش
دانشیار
دکتری تخصصی عمل آوری فرآورده های شیلاتی
داخلی12
مهدی نیکو
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
دانشیار
دکتری تخصصی
داخلی15
محمدرضا سام
بیوتکنولوژی و ژنتیک
دانشیار
دکتری تخصصی زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)
داخلی 17
سمانه تربتی
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
دانشیار
دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
داخلی 27
ریحانه روان بخش
بیوتکنولوژی و ژنتیک
استادیار
دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - مدلسازی و مدیریت
داخلی 23
علی حقی وایقان
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
استادیار
دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
داخلی 24
کاوه رحمانی فرح
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
استادیار
دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
داخلی 25
عبدالجبار ایرانی
بیولوژی و تکثیر و پرورش
استادیار