امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

اعضای هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی

دکتری تخصصی عمل آوری فرآورده های شیلاتی
داخلی12
مهدی نیکو
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
دانشیار
دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
داخلی 24
کاوه رحمانی فرح
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان
استادیار