امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

اعضای هیأت علمی گروه اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی

دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - تنوع زیستی
داخلی 21
بهروز آتشبار
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
دانشیار
دکتری تخصصی زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)
داخلی 17
سمانه تربتی
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
دانشیار
دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - مدلسازی و مدیریت
داخلی 23
علی حقی وایقان
اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان
استادیار