امروز

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

کارکنان پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

امیر بخشایی
مسئول سالن
30
حوزه اداری
مرتضی منصورنیا
خدمات
طبقه دوم
داریوش حصیرچی
خدمات
طبقه همکف
زیبا قاسم بگلو
کارشناس آموزش وپژوهش ، کتابخانه
17
کتابخانه ، آموزش و پژوهش
سهیلا عطا بخش
کارشناس
18
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
مریم روحی
کارشناس
19
آزمایشگاه میکروبیولوژی
زهرا عسل پیشه
کارشناس
14
آزمایشگاه جلبک
سعید حاجی نژاد
کارشناس
83347
سالن تکثیرو پرورش آبزیان
محبوبه شیخی
حسابدار
حوزه اداری
مهرداد هاشمی
کاریرداز
حوزه اداری
علی تمری
انباردار
13
حوزه اداری
محمد علی قناعتی
خدمات
83347
سالن تکثیر و پرورش آبزیان
چنگیز عزیزیان
خدمات
داخلی ---
طبقه اول