امروز

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

کارکنان پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

امیر بخشایی
مسئول سالن
30
حوزه اداری
مرتضی منصورنیا
خدمات
طبقه دوم
داریوش حصیرچی
خدمات
طبقه همکف
زیبا قاسم بگلو
کارشناس آموزش وپژوهش ، کتابخانه
11
کتابخانه ، آموزش و پژوهش
سهیلا عطا بخش
کارشناس
18
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
مریم روحی
کارشناس
19
آزمایشگاه میکروبیولوژی
زهرا عسل پیشه
کارشناس
31
آزمایشگاه جلبک
سعید حاجی نژاد
کارشناس
28
سالن تکثیرو پرورش آبزیان
مهرداد هاشمی
کاریرداز
حوزه اداری
محمد علی قناعتی
خدمات
28
سالن تکثیر و پرورش آبزیان