امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش

دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
داخلی 20
ناصر آق
بیولوژی و تکثیر و پرورش
استاد
دکتری تخصصی فیزیولوژی تغذیه آبزیان
داخلی 26
فرزانه نوری
بیولوژی و تکثیر و پرورش
دانشیار
دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
داخلی 25
عبدالجبار ایرانی
بیولوژی و تکثیر و پرورش
استادیار