امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

مقاله‌ی خانم دکتر ریحانه روانبخش عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی آبزیان پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه با عنوان" Tumor-derived extracellular vesicles: The metastatic organotropism drivers "  چاپ شده در مجله‌ی life sciences با IF: 6.1 بر اساس اعلام پایگاه استنادی WOS به عنوان مقاله‌ی پراستناد سال 2023 انتخاب شده است.

گالری تصاویر: