امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاههای شیمی آب و کروماتوگرافی گازی

در این آزمایشگاه دستگاههایکروماتوگرافی یونی (KNAUER کروماتوگرافی گازی دنی (DANI)، کروماتوگرافی گازی اجلینت (AGILENT) با کلیه لوازم و دیتکتورهای مختلف، اسپکتروفتومتر، بن ماری اولتراسونیک، آب خالص ساز، ژنراتورهای هیدروژن، نیتروژن و هوای فشرده، سانتریفوژکلدال اتوماتیک، دستگاه سوکسله، فلیم فوتومتر، فوتومتر،دستگاه BOD، دستگاه COD، دستگاه تقطیر در خلاء (روتاری)، دستگاه آب مقطر گیر دوبار تقطیر، دستگاه هدایت سنج، PH متر، بن ماری،  بورت دیجیتالی، ترازوی حساس (0.00001 گرم). آزمایشات مختلف نظیر آنالیز آنیونها و کاتیونها در نمونه های آب و تعیین پروفیل اسیدهای چرب و... بصورت روتین در این آزمایشگاه انجام می گیرد.