امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع و پولاروگرافی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای HPLC با دیتکتورهای فعال UV و فلورسانس و (RI KNAUER)، دستگاه پلاروگراف (METROHM)، دستگاه آمینو اسید آنالیزر (KNAUER)،اسپکتروفتومتر UV-Visible، میکروویو مارس برای هضم و آماده سازی نمونه، انواع سانتریفیوژهای یخجالدار مدرن با روتورهای مختلف، اسمومتر، دستگاه اولتراسونیک، ماکرو و میکرو هموژنایزر، ترازوی فوق حساس با دقت بالا(g 0.00001)،  شیکر انکوباتور، انکوباتور معمولی، فریزر منهای 80، پروب سونیکاتور، روتاری، دستگاه تولید آب HPLC، ترازوی آزمایشگاهی یک صدهزارم، دستگاه آب خالص ساز اولتراپیور (Millipore)، سیستم های نگهداری و ذخیره نمونه شامل یخچال فریز و تانک های، دستگاههای ورتکس و همزن مغناطیس، سیستم های تهویه و هود و بن ماری جوش، موجود می باشد.