امروز

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

آزمایشگاه تخم گشایی (هچ)

تخم گشایی سیست آرتمیا و سایر سخت پوستان مشابه تحت تیمارهای مختلف محیطی و غنی سازی آزمایشی لارو تازه تخم گشایی شده آرتمیا با مواد مغذی مختلف نظیر اسیدهای چرب، ویتامینها، آنتی بیوتیکها، پروبیوتیکها، جداسازی، شمارش و خالص سازی لاروها و کارهای مشابه دیگر در این آزمایشگاه صورت می پذیرد.