امروز

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تحقیقات مربوط به استخراج DNA و بررسی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی مختلف جهت شناسایی گونه های مختلف آبزیان، تنوع ژنتیکی جمعیت، تنوع زیستی،  بخشی از فعالیتهای این آزمایشگاه می باشد. تجهزات اصلی این آزمایشگاه عبارتند از: دستگاه ترموسایکلBIORAD، دستگاه ترموسایکلر BIOER، دستگاه DGGE، الکتروفورز BIORAD، دستگاه ژل داک، انواع سانتریفیوژ های یخجالدار، اولتراسانتریفوژ، اولتراسوند، انواع سمپرهای معمولی و دیجیتال، انواع یخجال و فریزر، مینی فوژ، شیکرو میکسرانکوباتور، ورتکس، شیکر میکروتیوب، شیکر غلطکی، اتوکلاو رومیزی، بیوفتومتر، الکتروفورز پروتیئن، دستگاه وسترن بلات، ترازوی حساس (0001/0 گرم) و استیرر و...