امروز

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

سالن تکثیر و پرورش و آزمایشگاههای بررسیهای بیولوژیکی، تهیه جیره های غذایی و چلنج

در این سالن امکانات پیشرفته برای پرورش لارو انواع آبزیان با سیستم باز و مدار بسته موجود می باشد. آزمایشگاههای تکثیر آبزیان نیز در این سالن به بهره برداری رسیده است. این سالن فرصت بسیار خوبی را برای تحقیفات مرتبط با تولید بچه ماهیان مقاوم به تنش های محیطی و بیماریها ایجاد کرده است و تحقیقات مستمر در ارتباط با پرورش آزمایشگاهی ماهیان خاویاری، ماهیان سردآبی و گرم آبی در این سالن انجام می گیرد. این سالن یک آزمایشگاه مجهز می باشد که از جمله تجهیزات آن می توان به میکروسکوپ نوری، دستگاه پلت زن، چرخ گوشت صنعتی، استریومیکروسکوپ، کولد انکوباتور، انکوباتور معمولی، ترازوی دیجیتال یک هزارم، ترازوی دیجیتال معمولی، بن ماری و یخچال و فریزر معمولی، ویبرینی و دستگاه خمیر ساز و ... نام برد.