کتابچه راهنما و اصول ایمنی کار در آزمایشگاه به همت  خانم مریم روحی از کارشناسان پژوهشکده آرتمیا وآبزی پروی ترجمه و تنظیم شده است.

فایل دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه