برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 99- 98

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فرآوری محصولات شیلاتی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

 

ایام هفته

عنوان درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

یک شنبه

فرآروی محصولات جنبی شیلاتی

99/4/15

12-10

سه شنبه

مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی

99/4/17

12-10

شنبه

نگهداری محصولات شیلاتی

99/4/21

12-10

چهارشنبه

بیوشیمی فرآورده های شیلاتی

99/4/25

12-10

شنبه

کنترل کیفی محصولات شیلاتی

99/4/28

12-10