آقای دکتر ناصر آق، عضوهیات علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه به عنوان داور برجسته بهترین مجله آبزی پروری دنیا  Aquaculture که جزوه ژورنالهای (Q1) الزویر هست انتخاب شد.