برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشجویان کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی-پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

 

ایام هفته

10:30-8:30

12:30-10:30

14-12

16-14

شنبه

فرآوری محصولات جنبی شیلاتی (11)

مدرس: دکترکاوه رحمانی فرح

طراحی خط تولید فرآوری آبزیان (06)

مدرس: دکترکاوه رحمانی فرح

--

مدیریت فرآوری محصولات شیلات (05)

مدرس: دکتر ناصر آق

یکشنبه

کنترل کیفی تکمیلی محصولات شیلاتی (04)

مدرس: دکتر مهدی نیکو

نگهداری محصولات شیلاتی (10)

مدرس: دکتر مهدی نیکو

--

آز- نگهداری محصولات شیلاتی (10)

مدرس: دکتر مهدی نیکو

دوشنبه

آز- فرآوری محصولات جنبی شیلاتی (11)

مدرس: دکترکاوه رحمانی فرح

آز- طراحی خط تولید فرآوری آبزیان (06)

مدرس: دکترکاوه رحمانی فرح

--

آز- کنترل کیفی تکمیلی محصولات شیلاتی (04)

مدرس: دکتر مهدی نیکو

سه شنبه

سمینار (08)

اساتید گروه

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه