امروز

یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی و رئیس پژهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه، توسط سازمان خوار و بار ملل متحد (فائو) جهت شرکت در نشست تخصصی بین المللی آرتمیا در دانشگاه تیان جین چین دعوت شده اند. قرار است دکتر آق بمناسبت تاسیس مرکز رفرانس آرتمیا در چین در خصوص وضعیت آرتمیاهای ایران و آسیای میانه سخنرانی نمایند. دکتر ناصر آق طی سال جاری توسط کشورهای روسیه (کریمه)، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز جهت بررسی وضعیت آرتمیا در آن کشورها دعوت شده بودند که نتایج این بازدیدها را نیز در جلسه سازمان فائو ارائه خواهند داد و همچنین بر پایه آن بازدیدها بزودی همکاریهای مشترک با آن کشورها در خصوص تولید آرتمیا شروع خواهد شد.

گالری تصاویر: