فعالیت گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان همزمان با گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش از سال 1378 شروع گردید. اعضای هیات علمی این گروه در زمینه های میکروبیولوژی، ایمنی شناسی، انگل شناسی، کشت سلول،

 

ویروس شناسی وکنترل کیفی آبزیان فعالیت می کنند. تحقیق در ارتباط با پروبیوتیکها، شناسایی و جداسازی گونه های پروبیوتیک از گونه های آبزیان بومی و کاربرد  آنها در ارتقای کیفی پرورش آبزیان از فعالیتهای شاخص
اینگروه می باشد. علاوه بر فعالیتهای تحقیقاتی، برنامه آموزشی گروه با راه اندازی رشته فرآوری محصولات شیلاتی در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش محور از مهر ماه 1393 شروع گردید.
 
 

  مدیر گروه    : دکتر  مهدی نیکو                                 

آدرس پست الکترونیک گروه                

تلفاکس   : 33440295-044