گروه بیوتکنولوژی آبزیان در سال 1383 به عنوان یکی از چهار گروه تحقیقاتی  پژوهشکده شروع بکار نمود. اعضای هیات علمی این گروه در زمینه های ژنتیک، بیولوژی مولکولی، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان و در راستای تقویت و بهینه سازی استفاده از آبزیان و میکرو ارگانیسم های آبزی با دیدگاههای بیوتکنولوژیک فعالیت می کنند. با توجه به ضرورت توسعه برنامه های آموزشی – پژوهشی در گرایشهای بیوتکنولوژی آبزیان، در مهر ماه سال 1393 اولین دوره کارشناسی ارشد پژوهش محور گروه در رشته زیست فناوری دریا فعالیت خود را آغاز نمود.

 مدیر گروه    :      دکتر ناصر آق                                   

آدرس پست الکترونیک گروه                

تلفاکس :          33440295-044