عنوان

نویسنده

مجله

 

بررسی آثار شوری بر ضخامت لایه کوریونی سیست آرتمیا ارومیانا در شرایط آزمایشگاهی

محمد شریف فاضلی، صابر خدابنده، ناصر آق

دانشور ، فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه شاهد 1378

اثرات شوري هاي مختلف بر درصد ماندگاري، ميزان رشد، طول عمر و صفات توليد مثلي سه جمعيت از آرتمياهاي ايران

لطفي گورچين قلعه وحيد،آق ناصر،سپهري حوري/

 

مجله علوم دانشگاه تهران زمستان 1382; 29(2 (الف):305-316

بررسي تاثير مالاشيت گرين، فرمالين، كريستال ويوله و هيپوكلريت سديم بر تخم گشايي سيست آرتميا اروميانا

اونق عبدالغفار,آق ناصر,مرداني كريم

مجله تحقيقات دامپزشكي ايران (دانشگاهشيراز) 1381; 3(1):20-25

 

بررسي ميزان پروتئين، چربي و پروفيل اسيدهاي چرب آرتمياي درياچه اروميه در مراحل مختلف رشد

آق ناصر،حسيني قطره سيدحسين

پژوهش و سازندگي بهار 1381; 15(1 (پی آیند 54) در امور دام و آبزیان):85-89

 

تاثير تغييرات شوري بر كيفيت تفريخ سيست Artemia urmiana

شمس لاهيجاني مريم,آق ناصر,فتوحي اميد

پژوهش و سازندگي بهار 1381; 15(1 (پی آیند 54) در امور دام و آبزیان):69-71

بررسي قابليت تخمه گشايي سيست و تركيبات بيوشيميايي ناپليوس آرتمياي اروميه (Artemia urmiana) در زمانهاي مختلف انكوباسيون

طيبي ليما,سيف آبادي سيدجعفر,عابديان عبدالمحمد,آق ناصر

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) پاييز 1384; 14(3):101-112

غني سازي ناپليوس آرتميا اروميانا با امولسيون اسيدهاي چرب و بررسي متابوليسم HUFA تحت انكوباسيون سرد

مناف فر رامين,ابطحي بهروز,آق ناصر

منابع طبيعي ايران بهار 1384; 58(1):125-134

غني سازي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) با اكسولينيك اسيد براي پيشگيري ازآلودگي باكتريايي (Aeromonas hydrophila) لارو ماهي قره برون (Acipenser persicus)

قرباني رسول,حاجي مرادلو عبدالمجيد,آق ناصر,سلطاني مهدي,نوري فرزانه,ايرانيعبدالجبار

علوم كشاورزي ومنابع طبیعی گرگان

غني سازي و دفع اکسولينيک اسيد در ناپلي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) و لاروتاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)

قرباني رسول,حاجي مرادلو عبدالمجيد,آق ناصر,سلطاني مهدي,نوري فرزانه,ايرانيعبدالجبار

علوم كشاورزي و منابع طبيعي خرداد- تير 1386; 14(2):117

بررسي ميزان رشد و بقا سه گونه مختلف آرتميا در تغذيه با جلبكهاي تك سلولي Dunaliella tertioleta, Nannochloropsis oculata و Tetraselmis suecica

وجودزاده حسام,قزلباش فخري,رياحي حسين,مناف فر رامين

مجله علمي شيلات ايران (فارسي) زمستان 1386; 16(4):143-152

 

بهينه سازي روش كپسول زد‌ايي سيست آرتميا بكرزا (Artemia parthenogenetica) حاشيهد‌رياچه اروميه

حسيني نجدگرامي ابراهيم,آق ناصر

پژوهش و سازندگي زمستان 1386; 20(4 (پي آيند 77) در امور دام وآبزيان):42-47

 

بررسی اثرات زیستی ناپلیوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره بهعنوان غذای آغازین برای لارو ماهی آزاد دریای خزر(  Salmo trutta Caspius)

مهران جواهری بابلی، عباس متین فر، ناصر آق

مجله علوم محیطی،11،بهار1385،ص.64-55

 

Morphometric and Preliminary Genetic Characteristics of Artemia Populations from Iran

NASER AGH*, 1, 2, PETER BOSSIER1, THEODORE J. ABATZOPOULOS3, JOHN A. BEARDMORE4,

GILBERT VAN STAPPEN1, ALI MOHAMMADYARI2 , HASAN RAHIMIAN5 and

PATRICK SORGELOOS*,

Hydrobiol. 94, 2009( 2) 194–207

 

Coexistence of Sexual and Parthenogenetic Artemia Populations in Lake Urmia and Neighbouring Lagoons

NASER AGH*,1,2, THEODORE J. ABATZOPOULOS3, ILIAS KAPPAS3,

GILBERT VAN STAPPEN1, SEYED M. RAZAVI ROUHANI4

and PATRICK SORGELOOS1

Hydrobiol. 92 2007 1 48–60