دفاع از رساله دکتری

رشته تکثیر و پرورش آبزیان

تأثیر دوره و شدت نور بر رشد، بقاء و شاخص های بیوشیمیایی استیل کولین استراز، لاكتات دي هيدروژناز و ملاتونین در مراحل اولیه زندگی تاسماهي ایرانی (Acipenser persicus)

اساتید راهنما:

دکتر فرزانه نوری

دکتر علی بانی

 

اساتید مشاور:

دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی

دکتر محمدعلی یزدانی ساداتی

پژوهشگر:

رضوان اله کاظمی

 

زمان: سه شنبه 10/9/94 ساعت 14

 

مکان: آمفی تئاتر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه