اعضای هیات علمی گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش

نام: سید محمدرضا سمائی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تولید مثل آبزیان
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش
sm.samaee@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.samaee
شماره تلفن: داخلی 33
نام: فرزانه نوری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی تغذیه آبزیان
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش
f.noori@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.noori
شماره تلفن: داخلی 26
نام: ناصر آق
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
گروه آموزشی: بیولوژی و تکثیر و پرورش
n.agh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.agh
شماره تلفن: داخلی 28

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:152  این هفته:1474  این ماه:5277  امسال:87496