فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط با آرتمیا و اکوسیستم دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه با تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی آرتمیا در سال 1373 و سپس ارتقای آن به مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی توسط دکتر ناصر آق آغاز گردید. حمایتهای محکم و استوار مسئولین دانشگاه ارومیه و زحمات شبانه روزی بنیانگزارمرکز باعث گردید طی مدت کوتاهی به مرکز رفرانس آرتمیا درایران و کل منطقه خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل شود. با توسعه فعالیتهای پژوهشی مرکز در زمینه های مختلف و ایجاد گروههای پژوهشی جدید در سال 1383، مرکز تحقیقات به پژوهشکده آرتمیا و آبزیان ارتقا یافت.

بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر و تشکیل ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در سال 1392، ضرورت شکل گیری یک مرکز تخصصی ویژه در خصوص دریاچه ارومیه را در دانشگاه ارومیه بیش از پیش تقویت نمود، لذا پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه به پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تغییر نام یافت تا بدینوسیله شرایط ورود متخصصین مهندسی آب، سازه های آبی، محیط زیست، زمین شناسی و ... به جمع متخصصین موجود فراهم آید و فعالیتهای گسترده تری برای احیای دریاچه ارومیه برنامه ریزی شود.

 

 ریاست پژوهشکده                              دکتر ناصر آق

 آدرس الکترونیکی  پژوهشکده                  artemia@urmia.ac.ir                         

تلفاکس                                             33440295-044  

                                                   044-33467097     

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:62  این هفته:1287  این ماه:5750  امسال:58291