با دعوت پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در روز یکشنبه مورخ 28/10/93 سخنرانی های علمی با عناوبن زبر برگزار گردید.
موضوعات سخنرانی:
 
                                                                                                                  

مدل سازی حوضه های آبریز

                                            (آقای دکتر سعید مرید از دانشگاه تربیت مدرس)

                             Managing Water for the Environment in a Near Optimal World
 
                                                          (دیوید روزنبرگ از دانشگاه یوتای آمریکا)
 
فایلهای سخنرانی به صورت پیوست ارائه شده است

 

دانلود فایلهای ضمیمه

 

 

فایل شماره یک

فایل شماره دو