اعضای هیات علمی گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان