اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک

محمدرضا سام
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
بیوتکنولوژی و ژنتیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
شماره تلفن
ریحانه روان بخش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیوتکنولوژی و ژنتیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
شماره تلفن
داخلی 16