کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: بهنام مجرد
سمت: کارشناس
تلفن: داخلی 19
محل کار: آزمایشگاه ژنتیک
نام: امیر بخشایی
سمت: مسئول سالن
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: مرتضی منصورنیا
سمت: خدمات
تلفن:
محل کار: طبقه دوم
نام: داریوش حصیرچی
سمت: خدمات
تلفن:
محل کار: طبقه همکف
نام: ماهرخ جهتی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 044-33440295
محل کار: حوزه اداری
نام: زیبا قاسم بگلو
سمت: کارشناس آموزش وپژوهش ، کتابخانه
تلفن: 17
محل کار: کتابخانه ، آموزش و پژوهش
نام: سهیلا عطا بخش
سمت: کارشناس
تلفن: 18
محل کار: آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
نام: مریم روحی
سمت: کارشناس
تلفن: 32
محل کار: آزمایشگاه میکروبیولوژی
نام: زهرا عسل پیشه
سمت: کارشناس
تلفن: 14
محل کار: آزمایشگاه جلبک
نام: سعید حاجی نژاد
سمت: کارشناس
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیرو پرورش آبزیان

Pages