کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: محبوبه شیخی
سمت: حسابدار
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: مهرداد هاشمی
سمت: کاریرداز
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: علی تمری
سمت: انباردار
تلفن: 20
محل کار: حوزه اداری
نام: محمد علی قناعتی
سمت: خدمات
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیر و پرورش آبزیان
نام: چنگیز عزیزیان
سمت: خدمات
تلفن: داخلی ---
محل کار: طبقه اول

Pages