امروز

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
 • پرورش آرتميا در استخرهاي خاكي  به منظور توليد سيست مرغوب آرتميا
 • پرورش متراكم لارو قزل آلا در سيستم مدار بسته با استفاده از بيوفيلتر
 • بررسي بيماريهاي سياه در آرتميا اروميانا
 • استفاده از تفاله گوجه فرنگي در جيره غذايي بچه ماهيان كپور معمولي(Cyprinus carpio) و آمور(Ctenophryngodon idella) و تاثير آن بر رشد و تركيب بدني آنها
 • بررسي اثرات لواميزول بر فاكتورهاي رشد، مقاومت در برابر استرس تراكم و فلور باكتريايي روده در قزل آلاي رنگين كمان
 • ارزيابي اثرات هيستوپاتولوژيكي و پاسخ هاي ايمني لواميزول در ماهي قزل آلاي رنگين كمان
 • بررسي اثرات استفاده از هورمون 17 بتا استراديول در رشد و تغيير جنسيت فيل ماهي و تاسماهي ايراني
 • بررسي تاثير رژيم هاي نوري مختلف بر پارامترهاي رشد و ترشح هورمون هاي جنسي آزاد ماهي درياي خزر
 • جداسازي و شناسايي گونه هاي پروبيوتيكي فلورباكتريايي (لاكتوفلور) روده كپور ماهيان استان آذربايجان غربي
 • بررسي اثرات همزمان دما و شوري بر تغييرات مورفولوژيكي، موفومتريكي و توليد مثلي آرتميا اروميانا و آرتميا پارتنوژنتيكا در نسل هاي متوالي
 • مطالعه متابوليسم كبدي مايكوتوكسين هاي آفلاتوكسين B1, Ochratoxin A و Zearalenone در ماهيان خاوياري
 • بررسي تاثير تراكم و جايگزيني روغن ماهي با روغن هاي گياهي بر رشد و بقاء و پروفيل اسيدهاي چرب لارو ماهي آزاد درياي خزر  Salmo trutta caspius
 • بررسي مقايسه اي استفاده از غذاي دستي، ناپلي آرتميا و ناپلي غني شده با دوسويه باكتري Lactobacillus delbrukii بر رشد، بازماندگي، ترشحات آنزيم هاي گوارشي و تركيب فلورباكتريايي روده لارو ماهي خاوياري قره برون
 • انتراكشن پروبيوتيكهاي انساني L. murinus LE  و L. rhamnosus LB3 با ميكروب هاي پاتوژن ماهي در شرايط آزمايشگاهي
 • اپتيمم سازي روش غني سازي ناپليوس آرتميا اورميانا با باكتري هاي پروبيوتيك (باسيلوس سابتيليس و لاكتوباسيلوس رامنوسوس)
 • بررسي لاكنوفلور روده ماهيان قزل آلاي انگشت قد و بالغ در استان آذربايجان غربي
 • بررسي ويژگيهاي زيستي (هچ، رشد، بازماندگي و بلوغ جنسي)، ارزش غذايي (مقادير پروتئين، چربي و اسيدهاي چرب) و روابط ژنتيكي برخي از پريان ميگوها استان آذربايجان غربي با استفاده از تكنيك هاي  RFLPو  DGGE
 • شناسايي روتيفرهاي استان هاي آذربايجان غربي و هرمزگان و مطالعه خصوصيات مورفولوژيك و اكولوژيك آنها
 • رديابي و استخراج گونه هاي مناسب روتيفر براي آبزي پروري در استان هاي  آذربايجان غربي و هرمزگان و مطالعه بر روي پرورش متراكم آنها
 • مطالعه تاثير لاكتوباسيلوس كازئي در بيان ژن شيگا توكسين II باكتري E. Coli O157:H7
 • استاندارد كردن متدولوژي غني سازي آرتميا اورميانا با اسيدهاي چرب و ويتامين c
 • بررسي روابط خويشاوندي برخي از روتيفرهاي ايران با مقايسه نقشه هاي ژني آنها
 • مطالعه متابوليسم كبدي مايكوتوكسين هاي آفلاتوكسين B1, Ochratoxin A و Zearalenone در ماهيان قزل آلا
 • بررسي فعاليت آنزيم هاي گوارشي در مراحل مختلف رشد ماهي خاوياري قره برون تا سن يكسالگي
 • بررسي تغييرات ميزان آمينهاي بيوژن و فرار در ماهيان بومي و پرورشي و شاه ميگوي استان آذربايجان¬غربي و ارتباط آن با ميزان آلودگي باكتريايي در مراحل مختلف نگهداري و عرضه به بازار
 • مطالعه اثر L-Ornithine  و L-Arginine  بر شاخص هاي رشد، مقادير هورمونهاي GH و IGF1  در خون و بيان ژنهاي اين دو هورمون در بافتهاي ماهي قزل آلاي رنگين كمان، Oncorhynchus mykiss
 • بررسي خصوصيات فيزيولوژيك، فنوتيپي و ژنوتيپي هيبريدهاي آميزش متقابل مابين A. urmiana و A.sinica در شرايط آزمايشگاهي
 • ساخت بيوسنسور الكتروشيميايي DNA و ارزيابي كارايي آن در اندازه گيري آلاينده هاي هيدروكربني آروماتيك چند حلقه اي PAHs در منابع آبي شهرستان اروميه
 • تاثير افزودن ليكوپن به جيره غذايي بر شاخص هاي رشد، تغذيه و زمان ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss) طي نگهداري در يخچال
 • ارائه يك روش نو و سريع در استخراج DNA از آرتميا (سخت پوستان)
 • بررسي اثرات تغذيه از مخمر (ساكارومايسس سرويسيه) غني شده با سلنيوم بر رشد، ايمني و مقاومت در برابر Yersinia ruckeri و  برخي از استرس هاي محيطي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
 • بررسي تنوع گونه اي و فراواني طبيعي جلبكهاي تك سلولي درياچه اروميه
 • بررسي امكان بهبود كارايي پوشش غذايي آلژينات در نگهداري ماهيان با استفاده از نانوذرات رس، تركيبات آنتي-اكسيداني و باكتري هاي لاكتوباسيلوس
 • تاثير دوره هاي نوري مختلف بر فعاليت آنزيمهاي گوارشي (پپسين, تريپسين, كموتريپسين, ليپاز, آميلاز و آلكالن فسفاتاز) و شاخصهاي رشد فيل ماهي تا مرحله انگشت قد
 • تاثير جايگزيني پودر ماهي با منابع گياهي بر رشد و فعاليت آنزيمهاي گوارشي بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان
 • ارزيابي اثر عصاره هاي گياهي سير(Allium sativum) و سرخارگل (Echinacea purpurea) بر پارامترهاي رشد و ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss)
 • بهينه سازي روش غني سازي  ناپلي آرتميا ب پلي بتا هيدروكسي بوتيرات (poly-?-hydroxybutyrate)  براي تغذيه در لارو تاسماهي سيبري (Acipenser baerii)
 • مطالعه اكولوژيكي، مورفومتري و مورفولوژي آنوستراكاي آب شيرين Branchinecta orientalis با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني
 • مقايسه خواص پروبيوتيكي Lactobacillus casei به عنوان يك سويه بومي با پروبيوتيك هاي تجاري در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
 • تنوع جنسهاي مخمري فلور روده ماهيان قزل آلاي پرورشي اروميه با تاكيد بر گونه ها و سويه هاي جنس Saccharomyces و بررسي برخي ويژگيهاي فيزيولوژيك و تجاري آنها
 • تهيه  فيلم هاي زيست تخريب پذير فعال به همراه سيستم لاكتوپراكسيداز و اسانس مريم گلي و بررسي اثر تركيبي آنها بر ويژگي هاي فيش برگر ماهي كپور معمولي
 • ارزيابي عصاره آبي و الكلي گياه حنا در پيشگيري از آلودگيهاي قارچي تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان در طول دوره انكوباسيون
 • بررسي ﮐﺎرﺍئي سير, آيورمكتين, البندازول, و مبندازول, در كنترﻝ ﮐﭙﯿﻠﺮﻳازيس در ﻣﺎهي گورﺍسبي نر و ﺍرزﯾﺎبي ﺗﺎﺛﻴرﺍت دﺍروﻫﺎي ﻳﺎد شده بر كميت و كيفيت پروتئينهاي سمينال پلاسما و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي كيفي ﺍﺳﭙرم 
 • تاثير منابع كربني مختلف بر تنوع ميكروبي در سيستم بيوفلوك حاصل از پساب استخرهاي پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss) و اوزون برون (Acipenser stellatus)
 • مطالعه اکولوژی آبشش پایان  بزرگ (Anostraca, Notostraca and Conchostraca) در منطقه بازرگان ، ماکو،استان آذربایجان غربی ایران