امروز

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
  • پایش کیفی آبهای رودخانه شهرچای و محدوده های مطالعاتی ارومیه، سرو، سیلوانا-موانا، زیوه و رشکان
  • پرورش ارتیمای دریاچه ارومیه به صورت متمرکز در تانکرهای پرورشی باتکنیک های مدرن
  • بررسي ميكروبيولوژيكي آرتميا اروميانا و روشهاي سالم سازي آن قبل از مصرف
  • تاثیر جایگزینی پودر و روغن ماهی با پروتئین و روغن گیاهی بر شاخصهای رشد، کارایی غذایی، پروفیل اسیدهای چرب بافت عضله، فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش و ترکیب باکتریایی روده ماهی خاویاری قره برون و قزل آلای رنگین کمان
  • طراحی و راه اندازی سیستم تصفیه آب با استفاده از تعویض گرهای یونی در سیستم مدار بسته آبزی پروری
  • بررسی امکان پرورش آرتمیا با پساب تصفیه خانه فاضلاب میاندوآب
  • بررسی تنوع جمعیتی خرپنگ دراز آب شیرین دریاچه مخزنی پشت سد ارس
  • تاثیرتغذیه با پروتئین های شوک حرارتی مخمر تک سلولی بر میزان بقا
  • تاثیر استفاده از سطوح مختلف لاکتوفرین، پروبیوتیک و پربیوتیک جیره بر شاخص­های رشد، تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن، فعالیت آنزیمهای گوارشی، فاکتورهای خونی برخی پاسخ­های ایمنی و فلور باکتریایی روده ماهی صبیتی
  • تاثیرات پلي بتا هيدروكسي بوتيرات  در پرورش لارو و بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان