در ارتباط با توسعه خدمات و فعالیت های پژوهشکده جلسه ای با حضور مدیریت محترم دفتر امورقرارداها و مدیریت محترم دفتر مطالعات پایه منابع آب سازمان آب منطقه ای و مدیران پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در مورخه 30/7/93 در محل پژوهشکده تشکیل گردید.  با توجه به پتانسیل بالای امکانات آزمایشگاهی ، بهره مندی از محققین، زمینه فعالیت های پژوهشکده با سازمان آب منطقه ای توسعه خواهد یافت.

a1
a2