دومین سمینار تخصصی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با عنوان  احیای فازبندی شده دریاچه ارومیه و کاربرد فنون نوین در احیای دریاچه ارومیه  در مورخه 10/7/93 در محل آمفی تأتر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با عناوین سخنرانی  به شرح ذیل برگزار شد.

1-  احیای فازبندی شده، تنها راه واقه بینانه نجات دریاچه**سخنران آقای دکتر ناصر آق از پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

2-  بارورسازی ابرها، راه کارآمد در احیای دریاچه ارومیه ** سخنران آقای مهندس افرنگ، محقق مستقل

3-  نقدی بر روش های بارورسازی ابرها** سخنران آقای مهندس ضیائیان ،ریاست محترم اداره کل هواشناسی استان

4-  باغ های روانابی ** سخنران آقای مهندس طایفه رضایی از مرکز تحقیقات کشاورزی استان