اولین سمینار تخصصی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با عنوان  بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن روز دوشنبه مورخه 7/7/93 در محل آمفی تأتر پژوهشکده با عناوین سخنرانی به شرح ذیل برگزار شد.

 

1 جایگاه دانشگاه ارومیه در حل مشکلات منطقه ای و ملی ** سخنران آقای دکتر حب نقی، ریاست محترم دانشگاه

2 نقدی بر عملکرد سیستم های اجرایی در روند خشک شدن دریاچه ارومیه ** سخنران آقای مهندس کریم زاده، ریاست محترم  سازمان جهاد کشاورزی استان

3 بررسی عوامل موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای حاصل از آن ** سخنران آقای دکتر زینال زاده، ریاست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

4 آخرین وضعیت شرایط محیط زیست دریاچه ارومیه  ** سخنران  آقای مهندس جباری، اداره کل حفاظت محیط زیست استان

 5 آخرین وضعیت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه  ** سخنران آقای مهندس دوستی رضایی، شرکت آب منطقه ای استان