گزارش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه از آخرین وضعیت بارش و تراز سطح آب دریاچه ارومیه

 

بر اساس آمار اخذ شده، میزان بارش در سال آبی جدید و مقادیر مشابه آن در سال های گذشته به شرح زیر می باشد. لازم بذکر است که در بارش های اخیر هیچ فعالیت بارور سازی ابرها صورت نگرفته است و کاملاً فزایند طبیعی میباشد.

 

تراز سطح آب(ارتفاع از سطح آزاد آب دریاها) در دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال قبل 2 سانتی متر افزایش یافته است. این مقدار در مهرماه سالجاری(قبل از شروع بارش ها) به میزان 14/1270 متر از سطح آزاد دریا بوده است. مقدار تراز سطح آب دریاچه ارومیه، امروز مورخه 28//7/93 به میزان 35/1270 گزارش شده است. قابل توجه میباشد که تراز اکولوژیک دریاچه 1/1274 متر میباشد و حداکثر میزان گزارش شده آن 41/1278 در مورخه 23/3/1374 بوده است.