اعضای هیات علمی پژوهشکده

بهروز آتشبار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - تنوع زیستی
شماره تلفن
داخلی 21
ناصر آق
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
بیولوژی و تکثیر و پرورش
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
شماره تلفن
داخلی 28
فرزانه نوری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیولوژی و تکثیر و پرورش
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی فیزیولوژی تغذیه آبزیان
شماره تلفن
داخلی 26
محمدرضا سام
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
بیوتکنولوژی آبزیان
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
شماره تلفن
ریحانه روان بخش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیوتکنولوژی آبزیان
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
شماره تلفن
داخلی 16
کاوه رحمانی فرح
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
شماره تلفن
داخلی 24
مهدی نیکو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی عمل آوری فرآورده های شیلاتی
شماره تلفن
داخلی22
عبدالجبار ایرانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
بیولوژی و تکثیر و پرورش
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان
شماره تلفن
داخلی 25
علی حقی وایقان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - مدلسازی و مدیریت
شماره تلفن
داخلی 23
سمانه تربتی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)
شماره تلفن
داخلی 16