کارکنان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

نام: ماهرخ جهتی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 044-33440295
محل کار: حوزه اداری
نام: زیبا قاسم بگلو
سمت: کارشناس آموزش وپژوهش ، کتابخانه
تلفن: 17
محل کار: کتابخانه ، آموزش و پژوهش
نام: سهیلا عطا بخش
سمت: کارشناس
تلفن: 18
محل کار: آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
نام: مریم روحی
سمت: کارشناس
تلفن: 32
محل کار: آزمایشگاه میکروبیولوژی
نام: زهرا عسل پیشه
سمت: کارشناس
تلفن: 14
محل کار: آزمایشگاه جلبک
نام: سعید حاجی نژاد
سمت: کارشناس
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیرو پرورش آبزیان
نام: بابک جوادی
سمت: حسابدار
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: مهرداد هاشمی
سمت: کاریرداز
تلفن:
محل کار: حوزه اداری
نام: علی تمری
سمت: انباردار
تلفن: 30
محل کار: حوزه اداری
نام: محمد علی قناعتی
سمت: اداری
تلفن: 83347
محل کار: سالن تکثیر و پرورش آبزیان

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:99  این هفته:1324  این ماه:5787  امسال:58328